Địa chỉ cung cấp và cho thuê cánh thiên thần:

ẤN TƯỢNG HÀ SHOP
Địa chỉ: 16/2C Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại: 0965.238.500
Email: sales@antuongha.com/info@antuongha.com
https://www.facebook.com/aodaiantuongha
Web: www.ShopChoThueTrangPhuc.com

[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fi1291.photobucket.com%2Falb ums%2Fb541%2Fhudsonpham%2Fantuongha%2Fcho-thue-canh-thien-than_zpsbpnivmoh.jpg&container=blogger&gadget=a&re writeMime=image%2F*[/IMG]

Cho thuê cánh thiên thần[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fi1291.photobucket.com%2Falb ums%2Fb541%2Fhudsonpham%2Fantuongha%2Fcho-thue-trang-phuc-thien-than_zpsshxs7ryo.jpg&container=blogger&gadget=a&re writeMime=image%2F*[/IMG]

Cho thuê trang phục thiên thần

[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fi1291.photobucket.com%2Falb ums%2Fb541%2Fhudsonpham%2Fantuongha%2Fcho-thue-canh-thien-than_zpsbpnivmoh.jpg&container=blogger&gadget=a&re writeMime=image%2F*[/IMG]

Cho thuê cánh thiên thần