bán bếp năng lượng mặt trời*
bếp năng lượng mặt trời là một thiết bị giữ các [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2581nh_s%25C3%25A1ng"]tia nắng[/URL] và dùng năng lượng này để đun nấu các loại [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FTh%25E1%25BB%25B1c_ph%25E1%25BA%25A9m"]thực phẩm[/URL] hoặc đun [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FN%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc"]nước[/URL] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]sôi[/URL].
Một trong các thiết kế là gồm một cái thau bằng [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FNh%25C3%25B4m"]nhôm[/URL], được cách ly tốt đặt trong một hộp [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FG%25E1%25BB%2597"]gỗ[/URL]. Một tấm [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FK%25C3%25ADnh"]kiếng[/URL] đậy trên miệng thau có gắn với một tấm phản chiếu ở phía sau.
Các thiết kế dùng [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FG%25C6%25B0%25C6%25A1ng"]gương[/URL] hay [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FTh%25E1%25BA%25A5u_k%25C3%25ADnh_Fresnel"]thấu kính Fresnel[/URL] để hội tụ ánh nắng vào điểm cần đun nấu có thể được dùng. Các bếp này có thể đạt [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FC%25C3%25B4ng_su%25E1%25BA%25A5t"]công suất[/URL] vài trăm [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FWatt"]Watt[/URL] và [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FNhi%25E1%25BB%2587t_%25C4%2591%25E1%25BB%2599"]nhiệt độ[/URL] tới 200[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%2590%25E1%25BB%2599_Celsius"]°C[/URL].
[B]Bếp năng lượng Mặt Trời[/B] đem lại nhiều lợi ích về [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25B4i_sinh"]môi sinh[/URL], [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FKinh_t%25E1%25BA%25BF"]kinh tế[/URL], và [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25E1%25BB%25A9c_kh%25E1%25BB%258Fe"]sức khỏe[/URL] như sau:

[LIST][*]Dùng ánh nắng đun nấu thay củi, trấu, than, dầu lửa, hơi đốt, ... giúp giữ được [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2594xy"]ôxy[/URL] và tránh thải ra thêm [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FCacbon_%25C4%2591i%25C3%25B4x%25C3%25ADt"]điôxít cacbon[/URL] vào [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FKh%25C3%25AD_quy%25E1%25BB%2583n"]khí quyển[/URL]. Bếp điện đôi khi cũng dùng điện sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện đốt [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FThan_%25C4%2591%25C3%25A1"]than đá[/URL] hoặc [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FD%25E1%25BA%25A7u_h%25E1%25BB%258Fa"]dầu hỏa[/URL], do đó vẫn góp phần làm ô nhiễm khí quyển và làm [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FTr%25C3%25A1i_%25C4%2590%25E1%25BA%25A5t"]quả đất[/URL] nóng thêm.[*]Nếu loại bếp này thay được đa số bếp củi, thì chặn được phần nào nạn phá rừng, và tiến trình [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FHoang_m%25E1%25BA%25A1c_h%25C3%25B3a"]sa mạc hóa[/URL] ở nhiều vùng đất.[*]Ánh nắng là nguồn sức nóng miễn phí. Có được một hay vài cái [B]bếp năng lượng mặt trời[/B] trong nhà thì nhẹ được khoản chi tiêu dành để mua nhiên liệu, để trả tiền điện, hoặc thời gian đi kiếm củi hàng ngày.[*]Các tổ chức hoạt động từ thiện và các tổ chức bảo vệ môi sinh đang đẩy mạnh cố gắng trong năm 2008 để giới thiệu và chỉ dẫn cách làm, cách dùng [B]bếp năng lượng mặt trời[/B] khắp nơi. Nhiều kiểu bếp chỉ cần mua vật liệu khoảng 2 đô la Mỹ là làm được. Một trong những kiểu không đắt tiền vẫn có thể dùng được đến 10 năm.[SUP][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FB%25E1%25BA%25BFp_n%25C4%2583ng_l%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng_M%25E1%25BA%25B7t_Tr%25E1%25BB%259Di%23cite_note-1"][1][/URL][/SUP] Các kiểu bếp này có thể nhanh chóng trở thành một nguồn công ăn việc làm quan trọng cho thủ công nghệ và tiểu công nghệ, nhất là tại các xứ nóng.[*][B]Bếp năng lượng mặt trời[/B] không thải ra khói, nên đỡ cay mắt và hại phổi. [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c_Y_t%25E1%25BA%25BF_Th%25E1%25BA%25BF_gi%25E1%25BB%259Bi"]Tổ chức Y tế Thế giới[/URL] cho biết đun bếp bằng củi cho hai bữa ăn hàng ngày gây thiệt hại cho phổi tương đương như hút hai gói thuốc lá.[*]Các kiểu bếp bằng thùng, hộp cac-tông không gây phỏng cho trẻ em sờ mó trong lúc đang đun. Các kiểu này, vì không có lửa ngọn, cũng khó phát cháy nếu bị quên trông chừng.[/LIST]
[h=2]*[/h]nhập khẩutừ Đức ,giá 20 Trieu Dong.
Xin lien he.
[h=2]htruong882@gmail.com[/h]
[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]