Toàn bo là sim nguyên kít ak!
0962.9999.01 giá 1800k (tứ 9 tiến 0→1)
0963.01.4404 giá 700k
0963.02.4404 giá 700k
0963.037.444 giá 450k
0962.913.444 giá 550k
0963.019.910 giá 850k
0963.01.11.92 giá 750k
096.295.9.592 giá 650k (0962.95.95.92)
0963.041.140 giá 650k
0963.032.230 giá 750k

Liên he: 0943223555 - yahoo: honngoc_viendong88