0975316868
0.9.7.5.3.1.6868
10t5

0987654368
0.9.8.7.6.5.4.368
(lùi lùi...lùi... tài lộc phát)
3t5