0969.789.969=1400k
0968.999.525=1100k
Fix mãnh liệt $-)-)x
Ai kết liên hệ chử ký ạ 8->