[TABLE]
[TR]
[TD="width: 68"] Ñ. KÍNH
[/TD]
[TD="width: 66"] C. DAØY
[/TD]
[TD="width: 63"] Kg/caây
[/TD]
[TD="width: 19"] [/TD]
[TD="width: 55"] Ñ .KÍNH
[/TD]
[TD="width: 50"] C. DAØY
[/TD]
[TD="width: 56"] Kg/caây
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F21
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 63"] 5.9
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 29.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F21
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 63"] 6.4
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 31.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F21
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 7.2
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 56"] 34.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F27
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 63"] 7.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 36.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F27
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 63"] 8.3
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 38.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F27
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 9.3
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 40.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F34
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 63"] 9.8
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 45.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F34
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 63"] 10.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 50.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F34
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 11.9
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 56.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F34
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 13.7
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 62.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F34
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 63"] 14.5
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 41.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F34
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 16.1
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 56"] 44.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 63"] 12.5
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 47.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 63"] 13.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 49.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 15.2
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 52.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 17.4
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 58.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 63"] 18.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 65.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 20.7
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 73.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F42
[/TD]
[TD="width: 66"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 22.8
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 80.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 63"] 15.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.4
[/TD]
[TD="width: 56"] 86.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 63"] 16.9
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 56"] 80.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 63"] 19.4
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 56"] 96.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 20.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 56"] 103.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 63"] 21.4
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 56"] 111.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 23.9
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 56"] 126.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F49
[/TD]
[TD="width: 66"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 26.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 56"] 130.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 63"] 19.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 56"] 96.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 22.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 56"] 115.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 63"] 24.5
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 56"] 124.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 25.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.40
[/TD]
[TD="width: 56"] 130.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 63"] 27.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 56"] 133.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 30.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 56"] 152.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 33.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 56"] 156.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F60
[/TD]
[TD="width: 66"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 63"] 37.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 50"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 56"] 169.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 63"] 27.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 56"] 126.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 63"] 29.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 56"] 151.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F77
[/TD]
[TD="width: 66"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 63"] 31.2
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 56"] 163.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 63"] 34.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 56"] 175.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 63"] 38.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 56"] 199.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 42.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 56"] 206.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 63"] 47.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 56"] 223.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 68"] F76
[/TD]
[TD="width: 66"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 63"] 52.5
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 50"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 56"] 255.3
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* Đồng 0913.238.278
Mail: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Đt: :**** 06503 719 330
Fax:**** 06503 719 123
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 63"] Ñ. KÍNH
[/TD]
[TD="width: 56"] C. DAØY
[/TD]
[TD="width: 56"] Kg/caây
[/TD]
[TD="width: 18"] [/TD]
[TD="width: 55"] Ñ .KÍNH
[/TD]
[TD="width: 49"] C. DAØY
[/TD]
[TD="width: 65"] Kg/caây
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F21
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 5.9
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 29.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F21
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 6.4
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 31.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F21
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 7.2
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 65"] 34.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F27
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 7.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 36.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F27
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 8.3
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 38.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F27
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 9.3
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 65"] 40.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 9.8
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 65"] 45.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 10.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 50.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 11.9
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 56.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 13.7
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 62.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 14.5
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 41.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 16.1
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 65"] 44.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 12.5
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 47.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 13.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 49.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 15.2
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 65"] 52.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 17.4
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 65"] 58.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 18.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 65.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 20.7
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 73.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 22.8
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 80.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 15.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.4
[/TD]
[TD="width: 65"] 86.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 16.9
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 65"] 80.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 19.4
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 65"] 96.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 20.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 65"] 103.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 21.4
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 65"] 111.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 23.9
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 65"] 126.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 26.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 65"] 130.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 19.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 65"] 96.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 22.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 65"] 115.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 24.5
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 65"] 124.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 25.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.40
[/TD]
[TD="width: 65"] 130.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 27.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 65"] 133.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 30.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 65"] 152.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 33.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 65"] 156.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 37.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 65"] 169.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 27.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 65"] 126.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 56"] 29.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 65"] 151.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 31.2
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 65"] 163.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 34.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 65"] 175.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 38.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 65"] 199.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 42.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 65"] 206.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 47.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 65"] 223.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 52.5
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 65"] 255.3
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* Đồng 0913.238.278
Mail: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Đt: :**** 06503 719 330
Fax:**** 06503 719 123
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 468, colspan: 6"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 3
[/TD]
[TD="width: 61"] [/TD]
[TD="width: 79"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 108"] 17.32
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 4
[/TD]
[TD="width: 79"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 108"] 18.61
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 5
[/TD]
[TD="width: 61"] 6"
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 108"] 16.05
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 6
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 108"] 19.28
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 7
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 108"] 20.76
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 8
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 108"] 22.31
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 9
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 25.36
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 10
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 108"] 28.26
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 11
[/TD]
[TD="width: 61"] 8"
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 108"] 25.26
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 12
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 108"] 27.22
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 13
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 108"] 29.28
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 14
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 33.32
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 15
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 108"] 42.55
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 16
[/TD]
[TD="width: 61"] 10"
[/TD]
[TD="width: 79"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 41.77
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 17
[/TD]
[TD="width: 79"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 51.79
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 18
[/TD]
[TD="width: 79"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.27
[/TD]
[TD="width: 108"] 60.31
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 19
[/TD]
[TD="width: 61"] 12"
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 49.73
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 20
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 61.71
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 21
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 8.38
[/TD]
[TD="width: 108"] 65.20
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 22
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 73.81
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 23
[/TD]
[TD="width: 61"] 14"
[/TD]
[TD="width: 79"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 54.69
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 24
[/TD]
[TD="width: 79"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 67.90
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 25
[/TD]
[TD="width: 79"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 81.25
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 26
[/TD]
[TD="width: 61"] 16"
[/TD]
[TD="width: 79"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 77.83
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 27
[/TD]
[TD="width: 79"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 93.17
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 28
[/TD]
[TD="width: 61"] 18"
[/TD]
[TD="width: 79"] 457.2
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 87.75
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 29
[/TD]
[TD="width: 79"] 457.2
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 105.10
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 30
[/TD]
[TD="width: 61"] 20"
[/TD]
[TD="width: 79"] 508.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 117.05
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 31
[/TD]
[TD="width: 61"] 24"
[/TD]
[TD="width: 79"] 609.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 12.7
[/TD]
[TD="width: 108"] 186.94
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* Đồng 0913.238.278
Mail: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Đt: :**** 06503 719 330
Fax:**** 06503 719 123
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 41"] No.
[/TD]
[TD="width: 146, colspan: 2"] Đường Kính Danh Nghĩa
[/TD]
[TD="width: 65"] Daøy
[/TD]
[TD="width: 72"] Caáp ñoä
[/TD]
[TD="width: 79"] T.Löôïng (Kg/meùt)
[/TD]
[TD="width: 96"] Tieâu chuaån
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 1
[/TD]
[TD="width: 58"] DN15
[/TD]
[TD="width: 88"] 21.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 2.77
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 1.266
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 2
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN15[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]21.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]3.73[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]1.616[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 3
[/TD]
[TD="width: 58"] DN20
[/TD]
[TD="width: 88"] 27.1
[/TD]
[TD="width: 65"] 2.87
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 1.715
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 4
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN20[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]27.1[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]3.91[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]2.236[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 5
[/TD]
[TD="width: 58"] DN25
[/TD]
[TD="width: 88"] 33.4
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.38
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 2.502
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 6
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN25[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]33.4[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]4.55[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]3.237[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 7
[/TD]
[TD="width: 58"] DN32
[/TD]
[TD="width: 88"] 42.2
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.56
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 3.392
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 8
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN32[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]42.2[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]4.85[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]4.467[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 9
[/TD]
[TD="width: 58"] DN40
[/TD]
[TD="width: 88"] 48.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.68
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 4.049
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 10
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN40[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]48.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]5.10[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]5.433[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 11
[/TD]
[TD="width: 58"] DN50
[/TD]
[TD="width: 88"] 60.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.60
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 5.034
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 12
[/TD]
[TD="width: 58"] DN50
[/TD]
[TD="width: 88"] 60.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.91
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 5.437
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 13
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN50[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]60.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]5.50[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]7.433[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 14
[/TD]
[TD="width: 58"] DN65
[/TD]
[TD="width: 88"] 76.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 4.00
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 7.102
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 15
[/TD]
[TD="width: 58"] DN65
[/TD]
[TD="width: 88"] 76.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 9.014
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 16
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN65[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]76[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]7.01[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]11.926[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 17
[/TD]
[TD="width: 58"] DN80
[/TD]
[TD="width: 88"] 88.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 4.00
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 8.375
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 18
[/TD]
[TD="width: 58"] DN80
[/TD]
[TD="width: 88"] 88.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 5.50
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 11.312
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 19
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN80[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]88.9[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]7.60[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]15.237[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 20
[/TD]
[TD="width: 58"] DN100
[/TD]
[TD="width: 88"] 114.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 4.50
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 12.185
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 21
[/TD]
[TD="width: 58"] DN100
[/TD]
[TD="width: 88"] 114.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 6.02
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 16.075
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 22
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN100[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]114.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]8.60[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]22.416[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 23
[/TD]
[TD="width: 58"] DN125
[/TD]
[TD="width: 88"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 21.765
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 24
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN125[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]141.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]9.53[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]30.967[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 25
[/TD]
[TD="width: 58"] DN150
[/TD]
[TD="width: 88"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 28.262
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 26
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN150[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]168.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]10.97[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]42.561[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 27
[/TD]
[TD="width: 58"] DN200
[/TD]
[TD="width: 88"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 65"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 42.547
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 28
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN200[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]219.1[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]12.70[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]64.641[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 29
[/TD]
[TD="width: 58"] DN250
[/TD]
[TD="width: 88"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 65"] 9.27
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 60.311
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 30
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN250[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]273.1[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]15.10[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]96.070[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 31
[/TD]
[TD="width: 58"] DN300
[/TD]
[TD="width: 88"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 10.31
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 79.729
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 32
[/TD]
[TD="width: 58"] DN350
[/TD]
[TD="width: 88"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 65"] 11.13
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 94.545
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 33
[/TD]
[TD="width: 58"] DN400
[/TD]
[TD="width: 88"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 65"] 12.70
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 123.300
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* Đồng 0913.238.278
Mail: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Đt: :**** 06503 719 330
Fax:**** 06503 719 123

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]