sim nk, giá chuẩn, chỉ nhận chốt

09688.70000
xong

0.97531.6868
10tr

0965.9999.67
1t2