sim trả trước
01235.68.1979 =1 triệu

01235 77 8888 =10 triệu
01222 44 66
88=22 triệu
4 cặp kép tiến từ đầu đến đích,chỉ có 1 em duy nhất mà thôi.