fix 2 sim :

0969.20.9889
0969.21.9889

bán cả cặp 2300k ai chốt gọi nhé