09.6789.8866 = 16tr. sim nguyên kit. call có giá tốt.
Liên hệ chữ ký
.