Hàng nguyên kit:
0968.828.345 600K
0969.09.09.78 600K

0969.12.11.96 800K
0969.141.909 500K
Cả lô call : 0928.41.42.43