0967.589.689 = 1800k(nguyên kit)

0967.85.1985= 1500k(nguyên kit)

0963.793.793 =6000k(nguyên kit)

0966.24 6868=15000k đã kit vào tên chính chủ
0967.225.789=1500k
call
0967.20.21.22 nhận giá fix