CEO Michael Dell đã cho biết thêm chi tiết về kế hoạch của ông liệu có chuyển Dell thành một công ty tư nhân và thời gian thực hiện việc này.