Ban sim 0967. 169. 179. gia 1.5 trieu. Ai mua lien he. 0983. 22.06.08