0968.789.969 = 850k
0968.999.525 = 800k
0969.68.68.67 = 1200k
0979.789.345 = 1800k
0963.16.17.16 = 550k
0969.91.92.91 = 1000k
0969.222.332 = 900k
Gi
á đã rất chuẩn vui lòng không mặc cả
Fix nhẹ tiền cà phê cho anh em nhiệt tình
Call _____016.88888.444
_______0985.333.330