........:-":-"........


0963.779.234 = 399k

0969.221.321 = 399k

01293.246.357 = 1800kFix tí cà phê, ae kết call nhé :x :x