Bán hot line đẹp:
012 3663 3663
Không fix giá. Thuận mua vừa bán.
Ai quan tâm sms: Mr Chuyên (sn 87): 0983 296 912 - 012 5689 9689
Cảm ơn đã đọc tin