[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/05/790500/201304194627_dj_vinh_lodge_1.jpg[/IMG]
Nhận đào tạo DJ chuyên nghiệp biểu diễn trong các bar,vũ trường
Có phòng học riêng tại nhà.
học phí:7.000.000
thời gian học:2 tháng
liên hệ: 0903741781 [B]DJ VINH TRỌC[/B]
[B]ĐỊA CHỈ:QUẬN 5_TPHCM[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]