[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/572297/201304094304_201105084923_computer_traini.jpg[/IMG]
[B]Thầy Bình Luyện thi*Chứng chỉ Tin học A,B Cấp tốc trong 1 tuần cho các học viên muốn có bằng đi làm ,thành thạo Word ,Excel Access,Ppoint* để đi làm VP. Đặc biệt có lớp Excel Nâng cao cho Kế toán ,THỜI GIAN LINH ĐỘNG,có laowps thứ 7 CN[/B] [B][I]LH: Thầy Bình 386 Hòa Hảo P5, Q10, DTDD : 01268.938.725* ,Email:[/I][/B] [B]dayvitinhcaptoc@yahoo.com[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]