AE thấy rẻ cho e xin phát đá.Thanks

0967.230.666.=1900
0967.210.666.=1900
0969.637.666. = 1800
0969.710.666. = 1800

Giá chuẩn kmc-Cập nhật hàng ngày