ống đúc,ống đúc mạ kẽm phi 90,phi 89 ,DN 80 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,24 ly,25 ly,30 ly* tiêu chuẩn sch40,sch80,sch160,xxs
*ống thép đúc ,ống chịu áp ,ống chế tạo carbon C20** ống thép đúc 6 inch,phi 168 ,DN 150 tiêu chuẩn sch40,sch80, sch60,sch160,xxs [B]SCH 40;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 118, colspan: 2"][B]QUY CÁCH HÀNG HÓA[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]T.LƯỢNG KG/MÉT[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"][B]I.[/B] [B]Ống thép đúc SCH 40;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]13.7x2.24[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]0,63[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]88.9x5.49[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]11,29[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]101.6x5.74[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]13,57[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]114.3x6.02[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]16,07[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]141.3x6.55[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]21,77[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]168.3x7.11[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]28,26[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]219.1x8.18[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]42,55[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]273.0x9.27[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]60,29[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]323.8x10.31[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]79,7[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]355.6x11.13[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]94,55[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]406.4x12.7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]123,3[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"][B]II. Ống thép đúc SCH 80;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]21.3x3.73[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]1,62[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]26.7x3.91[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]2,2[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]33.4x4.55[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]3,24[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]42.2x4.85[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]4,47[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]48.3x5.08[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]5,41[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]60.3x5.54[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]7,48[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]73x7.01[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]11,41[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]76x7.01[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]11,93[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]88.9x7.62[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]15,27[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]101.6x8.08[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]18,63[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]114.3x8.56[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]22,32[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]141.3x9.52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]30,94[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]168.3x10.97[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]42,56[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]219.1x12.7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]64,64[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]273x15.09[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]95,97[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]323.8x17.48[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]132,04[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]355.6x19.05[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]158,1[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]406.4x21.44[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]203,53[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"][B]III. Ống thép đúc ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]114.3x4.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]12,18[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]141.3x5[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]16,8[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]168.3x5[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]20,13[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]273x7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]45,92[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]323.9x6.9[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]53,94[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]355.6x8[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]68,57[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]355.6x9.52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]81,25[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]406.4x7.92[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]77,83[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]457x7.9[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]87,49[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"][B]IV. Ống thép đúc SCH 160;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]21,3X4,78[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]1,95[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]26,7X5,56[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]2,9[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]33,4X6,35[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]4,24[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]42,2X6,35[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]5,61[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]48,3X7,14[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]7,25[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]60,3X8,74[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]11,11[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]73X9,52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]14,9[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]88,9X11,13[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]21,35[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]114,3X13,49[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]33,54[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"][B]141,3X15,88[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"][B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"][B]49,11[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]
[B]Mr :* Tuyến[/B] [B]*0919 243 244[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Athepniemtinviet%40gmail.com"][B]thepniemtinviet@gmail.com[/B][/URL]
[B]Skype : niemtinvietsteel[/B]
[B]Yahoo: niemtinvietsteel[/B]
[B]Công ty TNHH thép NTV[/B]
[B]Đc: 33 đường 15,KP5,P.Bình Chiểu,Q.Thủ Đức, TP.HCM[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]ống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốt[/B]
[B]ống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốtống hàn xoắn phi 1500 x 12 m giá tốt[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]