0918.70.72.74 -ts NEW
091.5555.044 -ts
0946.566.488 -tt
0949.688.588 xong
0944.07.10.88 -tt
091.88886.04 ts
012.7707.7707 - con này chờ nửa năm nay h mới ra
0916.34.54.74 -ts
012.4953.5349 -tt
09.4567.1104 - tt
012.7227.7227 - xong
012.5775.5775 -tt
012.4994.4994 -tt
LH: hot lấy giá tốt :x