0963.024.064
0964.209.203

0966.482.382
0967.039.032
0968.784.284
0969.314.310
0969.964.934
0969.387.317
0969.59.54.50
0913 83 43 88(tk130k)

Tất cả nguyên kít, để mãi mãi.
Riêng e vina kích rồi.

Call: 0938.10.1000 - 0938.623.623