0968.789.969 = 850k
0968.999.525 = 800k
09.69.68.68.67 = 1200k
0979.789.345 = 1900k
0963.16.17.16 = 550k
0969.91.92.91 = 1000k
0969.222.332 = 900k

01632222225 =3500k
Giá đã rất chun vui lòng không mc c
Fix nhẹ tin cà phê cho anh em nhit tình
Call _____016.88888.444