Minh co Voucher di Sing tri gia 11,670,000 cua Vietravel,*
Co the dung di cac nuoc khac tuy y
Thoi han den het thang 2 nam 2014
Dung de book phong KS, ve may bay duoc luon...
Ban nao co nhu cau minh se giam gia 20% tren gia tri Voucher, lien he Ms Tien 0122 809 09 86