[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/07/1179756/201304215917____ng_____c_l___n.jpg[/IMG]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 329, colspan: 6"] [B]Thép ống đúc Tiêu chuẩn ASTM/ API*[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] [B]mm[/B]
[/TD]
[TD="width: 69"] [B]*mm*[/B]
[/TD]
[TD="width: 41"] [B]STD[/B]
[/TD]
[TD="width: 57"] [B]SCH40[/B]
[/TD]
[TD="width: 48"] [B]XS[/B]
[/TD]
[TD="width: 57"] [B]SCH80[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN6
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø10.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **1.7
[/TD]
[TD="width: 57"] ***1.7
[/TD]
[TD="width: 48"] ****2.4
[/TD]
[TD="width: 57"] ****2.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN8
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø13.7
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.2
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.0
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN10
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø17.1
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.3
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.3
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN15
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø21.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.8
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.8
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.7
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN20
[/TD]
[TD="width: 69"] ****Ø26.7
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.9
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN25
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø33.4
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.4
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.4
[/TD]
[TD="width: 48"] ****4.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ****4.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN32
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø42.2
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.6
[/TD]
[TD="width: 48"] ****4.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ****4.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN40
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø48.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.7
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.7
[/TD]
[TD="width: 48"] ****5.1
[/TD]
[TD="width: 57"] ****5.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN50
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø60.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.9
[/TD]
[TD="width: 48"] ****5.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ****5.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN65
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø73.0
[/TD]
[TD="width: 41"] **5.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ***5.2
[/TD]
[TD="width: 48"] ****7.0
[/TD]
[TD="width: 57"] ****7.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN80
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø88.9
[/TD]
[TD="width: 41"] **5.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ***5.5
[/TD]
[TD="width: 48"] ****7.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ****7.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN90
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø101.6
[/TD]
[TD="width: 41"] **5.8
[/TD]
[TD="width: 57"] ***5.8
[/TD]
[TD="width: 48"] ****8.1
[/TD]
[TD="width: 57"] ****8.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN100
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø114.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **6.0
[/TD]
[TD="width: 57"] ***6.0
[/TD]
[TD="width: 48"] ****8.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ****8.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN125
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø141.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **6.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ***6.6
[/TD]
[TD="width: 48"] ****9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ****9.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN150
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø168.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **7.1
[/TD]
[TD="width: 57"] ***7.1
[/TD]
[TD="width: 48"] **11.0
[/TD]
[TD="width: 57"] **11.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN200
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø219.1
[/TD]
[TD="width: 41"] **8.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ***8.2
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **12.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN250
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø273.1
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.3
[/TD]
[TD="width: 57"] ***9.3
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **15.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN300
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø323.9
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *10.3*
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **17.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN350
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø355.6
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *11.1
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **19.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN400
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø406.4
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *12.7
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **21.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN450
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø457.2
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *14.3
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **23.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN500
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø508.0
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *16.1
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **26.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN550
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø558.8
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ***9.5
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **28.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN600
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø609.6
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ***9.5
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **31.0
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Từ khóa liên quan*[B]"Ống thép, ống đúc ASTM A53 đường kính Ø168.3xSCH40, Ø168.3xSCH80"[/B]*:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3Dth%25C3%25A9p%2520%25E1%25BB%2591ng%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%26amp%3Btype%3DProducts"][B]thép ống đúc[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3D%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%26amp%3Btype%3DProducts"][B]ống thép đúc[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3D%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u%26amp%3Btype%3DProducts"][B]ống thép đúc nhập khẩu[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3D%25C4%2591%25C3%25BAc%2520th%25C3%25A9p%26amp%3Btype%3DProducts"][B]đúc thép[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3Dgi%25C3%25A1%2520%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%26amp%3Btype%3DProducts"][B]giá ống thép đúc[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3Dti%25C3%25AAu%2520chu%25E1%25BA%25A9n%2520%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%26amp%3Btype%3DProducts"][B]tiêu chuẩn ống thép đúc[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3D%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%2520sch40%26amp%3Btype%3DProducts"][B]ống thép đúc sch40[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3D%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520vi%25E1%25BB%2587t%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A9c%26amp%3Btype%3DProducts"][B]ống thép việt đức[/B][/URL][B]***[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3Dth%25C3%25A9p%2520%25C4%2591%25C3%25BAc%26amp%3Btype%3DProducts"][B]thép đúc[/B][/URL][B]***[/B][B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3Dc%25C3%25B4ng%2520ty%2520c%25E1%25BB%2595%2520ph%25E1%25BA%25A7n%2520%25E1%25BB%2591ng%2520th%25C3%25A9p%2520vi%25E1%25BB%2587t%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A9c%26amp%3Btype%3DProducts"]công ty cổ phần ống thép việt*[/URL][/B][B][I]*[/I][/B]
[B][I]Sản phẩm mới nhất,chất lượng đỉnh cao,đảm bảo về độ cứng,bền,chịu lực:[/I][/B]
[B]ống thép tráng kẽm, thep cuon, ống thép hàn, thep phe lieu, phụ kiện ống thép, luoi inox, gia sat thep 2012, thep tisco, mua sat thep, mạ kim loại, giá sắt ống, hop ma kem, ton ma kem, nha may can thep, thep hinh c, cac cong ty thep, gia sat phe lieu, giá ống thép đen, ống thép đúc, thép ống phi 219, thép ống phi 168, han ong thep, tiêu chuẩn ống thép đúc, ống thép hàn, thep oong han, tiêu chuẩn thép ống, ống thép đúc sch40, can mua ong thep duc Chuyên cung cấp các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc, thép tấm, phụ kiện ngành nước, PCCC, … thiết kế thi công hệ thống điện công nghiệp, tự động hóa Ống vuông, ống hộp đen và mạ kẽm độ dày từ 0.7 – 5.0 mm.Thép hình chữ: H, I, U, V các loại.[/B] Thép tấm, ống thép tròn đen, vuông, hộp.Ống thép đúc các loại đường kính từ DN 15 – DN 600, độ dày từ 3.0 – 12.7 mmỐng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính từ DN 15 – DN 600, độ dày từ 1.6 – 6.0 mmỐng thép lớn đường kính từ DN 141.3 – DN 325.8 mm, độ dày từ 3.96 – 9.35 mm
[I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I]
[I]Mail: dong.[/I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"][I]truongthinhphat@gmail.com[/I][/URL]
[I]Web:[/I] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"][I][url]http://truongthinhphatsteel.com/[/url][/I][/URL]
[I]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/I]
[I]21A/E4 KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/I]
[I]Mr :* Đồng: 0913.238.278[/I]
[I]Đt: :**** 06503 719 330( Mr: Đồng)[/I]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]