[TABLE]
[TR]
[TD="width: 350"][B]VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ[/B]
Số: 780/2013/TB – REDCO
[/TD]
[TD="width: 353"][B]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/B]
[B]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/B]
[I]Hà Nội, ngày 18* tháng 03 *năm 2013[/I]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[B]THÔNG BÁO[/B]
[B]V/v mở các khoá đào tạo b[/B][B]ồi dưỡng nghiệp vụ tại Tp Hồ Chí Minh tháng 04 năm 2013[/B]
- Căn cứ nhu cầu cập nhật văn bản pháp quy mới của các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Viện Phát triển Giáo dục Quốc tế;
- Căn cứ hướng dẫn của Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Viện Phát triển Giáo dục Quốc tế thông báo mở các khoá đào tạo tháng 04 năm 2013 - cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật cụ thể như sau:
[B]I. Các khoá đào tạo[/B] [B]tại Tp Hồ Chí Minh:[/B]
[B]* Thời gian lớp ngày:[/B] Buổi sáng 8:00 - 11:30; Buổi chiều 13:30 - 16:30.
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 35"][B]TT[/B]
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Chương trình đào tạo[/B]
[I](Bao gồm học, thảo luận, ôn tập, kiểm tra[/I][I])[/I]
[/TD]
[TD="width: 108"][B]Lịch khai giảng[/B]
[/TD]
[TD="width: 126"][B]Kinh phí[/B]
[I]VND/01 học viên[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]1
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ quản lý lao động, tiền lương và BHXH[/B] (02 ngày)
Theo luật số 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/5/2013
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]900.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]2
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ Đấu thầu[/B] (03 ngày)
Theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH
[/TD]
[TD="width: 108"]12/04/2013
25/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]800.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]3
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng[/B] (01 ngày) Theo Công văn số 128/BKHĐT-CQLĐT đôn đốc thực hiện đấu thầu qua mạng 2013
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.300.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]4
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao[/B] (05 ngày)
Theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.300.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]5
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Quản lý dự án đầu tư XD công trình[/B] (05 ngày)
Theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.300.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]6
[/TD]
[TD="width: 414"][B]n[/B][B]ghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư[/B] (03 ngày)
Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]800.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]7
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Giám đốc tư vấn quản lý dự án[/B] (05 ngày)
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.500.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]8
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ giám sát thi công XDCT[/B] (07 ngày)
Theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.700.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]9
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ định giá xây dựng[/B] (05 ngày)
Theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.500.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]10
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Chỉ huy trưởng công trình XD[/B] (04 ngày)
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.000.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]11
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệm thu hoàn công - thanh quyết toán công trình XD[/B]
Theo thông tư 27/2009/TT-BXD, 19/2011/TT-BTC (02 ngày)
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]800.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]12
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Nghiệp vụ trắc đạc trong xây dựng[/B] (04 ngày)
[/TD]
[TD="width: 108"]16/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.600.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]13
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Đo bóc khối lượng và lập dự toán[/B] (03 ngày)
Theo nghị định 112/2009/NĐ-CP, thông tư 04/2010/TT-BXD
[/TD]
[TD="width: 108"]10/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]800.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]14
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Kiểm định chất lượng công trình[/B] (03 ngày)
Theo thông tư số 03/2011/TT-BXD
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.300.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]15
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình XD[/B] (01 ngày) - Theo thông tư số 03/2011/TT-BXD
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]700.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]16
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Lập và thẩm định dự án đầu tư[/B] (03 ngày)
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.500.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]17
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Thí nghiệm viên[/B] (05 ngày)
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.800.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]18
[/TD]
[TD="width: 414"][B]Quản lý phòng thí nghiệm chuyên nghành XD[/B] (04 ngày)
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.800.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]19
[/TD]
[TD="width: 414"][B]An toàn lao động[/B] (02 ngày)
Theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]700.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"]20
[/TD]
[TD="width: 648, colspan: 3"][B]Nghiệp vụ kinh doanh bất động sản[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 414"][B]Môi giới bất động sản[/B] (06 ngày)
[/TD]
[TD="width: 108"]17/04/2013
[/TD]
[TD="width: 126"]1.200.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 414"][B]Định giá bất động sản[/B] (09 ngày)
[/TD]
[TD="width: 126"]1.600.000VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 414"][B]Quản lý và điều hành sàn giao dịch[/B] (06 ngày)
[/TD]
[TD="width: 126"]1.200.000VND
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[B]*[/B]
[B]II. Địa điểm học[/B][B]:[/B] Học viện Hành chính Quốc gia
***** Số 10 Đường 3/2, phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
[B]III. Giảng viên:[/B]Giáo sư, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm thuộc Vụ quản lý Đấu thầu - Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH và các trường Đại học chuyên nghành trực tiếp giảng dạy.
[B]IV. Thủ tục nhập học[/B]
-****** Thư mời nhập học [I](Thư mời được gửi sau khi các đơn vị đăng ký học)[/I]
-****** 02 ảnh 3x4 [I]( Sau ả[/I]
-****** [I]nh ghi rõ họ tên, ngày sinh)[/I]
-****** 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân
-****** 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC
-****** Học phí [I](đóng tại lớp học vào buổi khai giảng khoá học hoặc chuyển khoản)[/I]
[B]V. Liên hệ đăng ký[/B]
Các đơn vị có nhu cầu tham dự khoá học vui lòng liên hệ (Fax, email hoặc điện thoại trực tiếp) đăng ký danh sách học viên trước ngày khai giảng.
[B]Chi tiết liên hệ:[/B] [B]*Mss Thanh Nga *0973 608 442– Phòng Đào Tạo[/B]
[B]*************************** *[/B]VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ
**************************** Địa chỉ: C6-58, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
**Tel: (04) 62 696 533; Fax: (04) 62 696 533;
**Mail: [email]Daotao03@gmail.com[/email]; Website: [url]www.redco.edu.vn[/url]
[I]* Viện Phát triển Giáo dục Quốc tế nhận đào tạo hợp đồng -* thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu học tập của các đơn vị - Liên hệ: Mss Thanh *Nga[/I]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]