093.706.1994
giá 600k

Kết call: 0974228683
Số TK ngân hàng: dành cho khách ở XA...
VCB: 001100.4089.422 LE THUY HANH
VIETTIN: 711A.308.308.96 DONG DAO TIEP
AGRI : 1500220087084 DONG DAO TUNG