:">
=D>
0945 44 00 11

MXT trả sau 94k/6 tháng , kết thì call chữ ký ( No SMS)