-********* Nhận làm báo cáo thuế tháng, quý, năm
-********* Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN
-********* Hoàn thiện các loại sổ sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành
-********* Kinh nghiệm kế toán tổng hợp nhiều năm
-********* Có bằng kế toán trưởng
-********* Trung thực, đáng tin cậy.
************* Liên hệ: Mrs Lê Quỳnh Anh 046.654.388
************* Email: quynh.sukienviet@gmail.com