0988612379=3000k
01635105555=2500k
0967132268=1200k
0967010838=800k
01667551368=1200k
ban may dien thoai 6700 vo thuong = 2tr5 va may 8800 thuong = 1tr5 ai quan tam thi lien he theo so 0923761357