Bán vài em taxi VIP. Liên hệ : 0973.357.357 - 0914.735.735


0964.79.79.79._________.150,000,000

0964.09.09.09 ._________.50,000,000

0965.90.90.90 ._________.40,000,000

0964.67.67.67 ._________.40,000,000

0964.83.83.83 ._________.40,000,000

0964.04.04.04 ._________.32,000,000

0964.84.84.84 ._________.32,000,000

0964.90.90.90 ._________.32,000,000

0964.93.93.93 ._________.32,000,000

0964.94.94.94 ._________.32,000,000

0965.246.357 ._________.30,000,000