0978.21.2222=12t
sim trả trước nguyên kít
alo Bình 0976878787 ạ