0968.393.393...12tr fix 1000k= 11tr

0964066888...6tr5 fix 200 = 6t3

0967888288...5tr fix 200 = 4t8

0967996669...4tr5 fix 200 = 4t3

0969222282...3tr5 fix 200 = 3t3

0969222262...3tr5 fix 200 = 3t3

0967.678.456...4tr5 fix 500k = 4t

0969222332...1tr2 fix 200 = 1t

0969.91.92.91...1tr2

01632222225...4tr fĩx 300k = 3t7

0979.789.345...4tr ( đã bán )

0963.16.17.16...900k fix 200k = 700k

0968.789.969...1500k fix 200 = 1300k

0969.68.68.67...2tr fix 200 = 1t8

0968.999.525...1tr2 fix 200 = 1t
Call : 016.88888.444 __ 0985.333330
để có giá tốt nhất