0969.404.568
09686.71.568
0969.425.668
Mới nguyên kích 3 sim 1500k
Call: 0942225222