giá đã fixx anh em đừng mặc cả tội nghiệp em .....