ACE có hàng báo số và giá vào số O983-42-666O giúp nhé. Tks!