bán:

0989863666 = 8.6t

sim NK(full time)
hàng thời kỳ đồ đá thị trường còn xót laị vài e)

AE quan tâm liên hệ chữ ký lấy giá tốt