CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
*********************** Số: 020/2013/TB
*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******************** Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
(V/v Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý lịch khai giảng tháng 3-4-5-6/2013 trên toàn quốc)
* -* Căn cứ Quyết định số: 1062/QĐ-BXD Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh ký ngày 06 tháng 11 năm 2009 về việc công nhận Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
*-* Căn cứ Quyết định số: 315/QĐ-BKHĐ Vụ trưởng- Vụ giám sát và thẩm định Đầu tư- Nguyễn Xuân Tự ký ngày 16 tháng 3 năm 2012 về việc công nhận Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội là *cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.
*-* Căn cứ Quyết định số: 349/QĐ-BXD Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ký ngày 12 tháng 4 năm 2012 về việc công nhận Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội *là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình .
*-* Căn cứ danh sách Công ty được đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
*-* Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Đầu tư Hà Nội Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau:
* Thời gian: Lớp ngày: 08h →11h30’, 14h →17h; Lớp tối: 18h →21h học các ngày trong tuần nghỉ thứ 7 &CN
I.* Các chương trình đào tạo tại Tp. Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng và các tỉnh trên toàn quốc: (Nội dung kèm theo)
** Thời gian lớp ngày: Buổi sáng 8:00 - 11:00; Buổi chiều 14:00 - 17:00* *** lớp tối: 18:00 - 21:00
TT Chương trình đào tạo Thời gian Học phí
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu – Theo chương trình khungcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (03 ngày)
- Khai giảng đợt 1: 12/04/2013
- Khai giảng đợt 2: 24/04/2013
- Khai giảng đợt 3: 17/05/2013
- Khai giảng đợt 4: 31/05/2013
- Khai giảng đợt 5: 14/06/2013
- Khai giảng đợt 7: 28/06/2013
*800.000đ
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao
(Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (05 ngày)
- Khai giảng đợt 1: 12/04/2013
- Khai giảng đợt 2: 24/04/2013
- Khai giảng đợt 3: 17/05/2013
- Khai giảng đợt 4: 31/05/2013
- Khai giảng đợt 5: 14/06/2013
- Khai giảng đợt 7: 28/06/2013
1.300.000đ
3 Khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (cứ văn bản số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12/9/201)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (02 ngày)
- Khai giảng đợt 1: 12/04/2013
- Khai giảng đợt 2: 24/04/2013
- Khai giảng đợt 3: 17/05/2013
- Khai giảng đợt 4: 31/05/2013
- Khai giảng đợt 5: 14/06/2013
- Khai giảng đợt 7: 28/06/2013
*
1.200.000đ
4 Khóa Quản lý lao động, tiền lương và BHXH
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (02 ngày)
- Khai giảng đợt 1: 23/04/2013
- Khai giảng đợt 2: 24/05/2013
- Khai giảng đợt 3: 21/06/2013
HN HCM và tỉnh khác
800k 900k
5 Khóa Nghiệp vụ Hành chính văn phòng, Văn thư và Lưu trữ
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (03 ngày)
- Khai giảng đợt 1: 24/04/2013
- Khai giảng đợt 2: 23/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 27/06/2013
HN HCM và tỉnh khác
1.000đ 1.200đ
6 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
(Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD - chứng nhận theo mẫu mới)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (10 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
1.300.000đ
7 Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
(Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (03 ngày)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
* 900.000đ
8 Giám đốc tư vấn quản lý dự án
(Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (10 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
*1.300.000đ
9 Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
(Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (06 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
*1.000.000đ
10 Giám sát thi công xây dựng công trình
(Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (20 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
*1.700.000đ
11 Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng
(Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (12 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
*1.500.000đ
12 Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng (Theo thông tư 27/2009/TT-BXD, 19/2011/TT-BTC)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (06 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
*900.000đ
13 Đo bóc khối lượng và lập dự toán (theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP, Thông tư 04/2010/TT-BXD)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (08 buổi tối)
- - Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
*1.400.000đ
14 Trắc đạc trong xây dựng
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (08 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
1.400.000đ
15 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng*do biến động giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (04 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
* 800.000đ
16 Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng *
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (03 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
* 600.000đ
17 Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
(Theo thông tư số 03/2011/TT-BXD)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp tối: (06 buổi tối)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
*
1.300.000đ
18 Khóa chứng nhận An toàn lao động lao động
(Theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH)
http://hanoidaotao.edu.vn/
* Lớp ngày: (02 ngày)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
900.000đ
19 Môi giới bất động sản (10 buổi tối) * Lớp tối: (học thứ 2,4,6)
- Khai giảng đợt* 1: 17/04/2013
* -* Khai giảng đợt 2: 22/05/2013
* - Khai giảng đợt 3: 20/06/2013
* - Khai giảng đợt 4: 18/07/2013
*
1.300.000đ
Định giá bất động sản (18 buổi tối) 1.500.000đ
Quản lý và điều hành sàn giao dịch (10 buổi tối) 1.300.000đ
Học cả ba lĩnh vực (Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý* và điều hành sàn giao dịch BĐS)
http://hanoidaotao.edu.vn/
3.500.000đ
* * * * * *

II. Địa điểm học:
Tại HN: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong* * Số 220 đường Láng, Tp. Hà Nội
Tại TP HCM: Học viện hành chính Quốc Gia-Số 10 đường 3/2 Phường 12-Quận 10-TP HCM
Tại Đà Nẵng: Trường Đại học Đà Nẵng-41 Lê Duẩn-TP Đà Nẵng
Lưu ý: Nếu bạn công tác tại các tỉnh khác muốn tham gia khóa học nêu trên thì xin vui lòng liên hệ cho BTC để được biết về địa điểm, lịch học cụ thể “ngoài HN và TP HCM thì các tỉnh khác không có lịch khai giảng vào buổi tối”
III. Giảng Viên: Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chuyên soạn thảo các văn bản luật thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các trường đại học chuyên ngành trực tiếp giảng dạy.
*IV. Thủ tục nhập học:
-*** Giấy mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-******** 02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả các chương trình)
-******** 01 bản photo chứng minh nhân dân (áp dụng tất cả các chương trình)
-******** 01 bản photo bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC (đối với học viên tham dự khóa học Giám sát thi công, Định giá XD, QLDA, Chỉ Huy trưởng công trường)
*** Dịch vụ hậu đào tạo:
-******** Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC
Tên đơn vị:............................................. ..................... Người liên hệ:……………………
Địa chỉ:............................................ ............................ Điện thoại/Fax/Email:…………..
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký, thời gian học
*1 * * * * *
*2 * * * * *
* * * * *

*
NHẬN TỔ CHỨC CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THEO YÊU CẦU VÀ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUI *ĐỊNH
*
Liên hệ đăng ký:* Ms Hằng Phòng *Đào Tạo
ĐT: 04 6286 3455 ****Fax: 04.62863456- 0916.792558
*********CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
*************** Địa chỉ: Phòng 201-CT2 Toàn Nhà FODACON-Kim 10 Đường Nguyễn Trãi-Quận Thanh Xuân - Hà Nội
*********Tel: (04) 6286 3455; Fax: 04 6286 3456 ; Hotline: 0916.792558
************ Email: ctydaotaohanoi@gmail.com *Website: http://hanoidaotao.edu.vn/
Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
*
*
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
*
(đã ký)
*
*
Nguyễn Kim Phong