0955555555 hiện đang lưu lạc phương nào.Có thể mua lại được không