0916.33.1238=1.4 triệu
0915.053.313=800 ngàn
nguyên kít dài,phôi trống đồng ngày xưa
giá có giảm