em cần bÁn 0974.40.40.40 giá 1xT . Liên hệ chữ kí thanks anh em.