0964.88.1994 ………….. 2,5tr
0969.06.1994…………… 1,8tr
096.678.1993……………. 3tr
0975.08.1968 …………… 1.7tr
Lấy cả lô : 1,7tr/ số (fix nhẹ cafee)
Call để có giá tốt : 01674862222