Giới thiệu về chức năng:
Tự động trả lời tiếng anh và tục ngữ
Cách hoạt động dựa vào database để lưu trữ từ vựng.
Hiện tại số lượng từ mới còn hơi ít nhưng trong 1 tuần tới phiên bản này có thể trả lời 90-100% đáp án đúng.
mod by
nothing chuyên avatar mod
Download:
Avatar tự động trả lời tiếng anh