Sắn dây Hải Dương
giá 120.000 VND/1KG

SỐ ĐT LIÊN HỆ 01699.622.994