Bán loa Infinity Beta 50
tiếng mạnh mẽ và uy lực, bass đánh mạnh trung tép sáng chơi đều dải và đánh được mọi thể loại nhạc
và không hề kén amply chút nào

  • Recommended Power Amplifier Range: 10 - 250 watts
  • 91dB Sensitivity (2.83V @ 1m)
  • 8 ohms Nominal Impedance
  • Crossover Frequency: 600Hz, 3,300Hz; 24dB/octave
  • Low-Frequency Driver: Dual 8" (200mm) CMMD
  • Midrange Driver: 5" (130mm) CMMD
  • High-Frequency Driver: 1" (25mm) CMMD

Giá: 11t5