[URL='http://android.vn/tags/?t=App+Quarantine'][FONT=Roboto][COLOR=#009b00]App Quarantine[/COLOR][/FONT][/URL][FONT=Roboto] Pro ROOT/FREEZE ! Bạn đang sử dụng [/FONT][URL='http://android.vn/links.php?url=http://android.vn/forums/207/'][FONT=Roboto][COLOR=#009b00]hệ điều hành Android[/COLOR][/FONT][/URL][FONT=Roboto] và có những [/FONT][URL='http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150'][FONT=Roboto][COLOR=#009b00]ứng dụng[/COLOR][/FONT][/URL][FONT=Roboto]bạn không mong muốn nhưng nó vẫn hoạt động hay một lý do nào đó. Bạn muốn vô hiệu hóa thì với ứng dụng mang tên App Quarantine Pro ROOT/FREEZE sẽ giúp bạn điều đó.[/FONT]

[FONT=Roboto]App Quarantine Pro ROOT/FREEZE - [/FONT][URL='http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150'][FONT=Roboto][COLOR=#009b00]phần mềm android [/COLOR][/FONT][/URL][FONT=Roboto]một Công cụ dùng để đóng băng các ứng dụng không mong muốn trên điện thoại bạn! Nhanh chóng loại bỏ các thông tin đánh giá ứng dụng được thêm vào bởi nhà sản xuất điện thoại của bạn hoặc nhà cung cấp mạng.[/FONT]

[FONT=Roboto]- Ứng dụng không chỉ hữu ích để ngăn chặn các ứng dụng hệ thống: ứng dụng còn thay thế [/FONT][URL='http://android.vn/tags/?t=TASK+MANAGER'][FONT=Roboto][COLOR=#009b00]TASK MANAGER[/COLOR][/FONT][/URL][FONT=Roboto] của bạn.[/FONT]

[FONT=Roboto][IMG]http://android.vn/attachments/13125/[/IMG][/FONT]
[CENTER][FONT=Roboto][IMG]http://android.vn/attachments/13126/[/IMG][/FONT][/CENTER]

[CENTER][B][URL='http://android.vn/threads/24955/'][COLOR=#175f93]Download Ứng Dụng[/COLOR][/URL][/B][/CENTER]