Để ngăn chặn các quảng cáo này, trước hết bạn sẽ phải xác định các quảng cáo do [url=http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]ứng dụng[/url] nào tạo ra. Thông thường bạn có thể xem các biểu tượng [url=http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]ứng dụng[/url] bên cạnh dòng thông báo quảng cáo, tương ứng với [url=http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]ứng dụng[/url] nào trên máy của bạn. Tuy nhiên không phải lúc nào việc tìm [url=http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]ứng dụng[/url] qua biểu tượng cũng hiệu quả, do đó bạn sẽ cần các ứng dụng trợ giúp.

[url=http://android.vn/links.php?url=http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]AirPush Detector[/url] là [url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]ứng dụng[/url] dò tìm thông báo quảng cáo trên [url=http://android.vn/links.php?url=http://android.vn]Android[/url] hiệu quả .[url=http://android.vn/links.php?url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]AirPush Detector[/url] là [url=http://www.android.vn/categories/phan-mem-android.150]ứng dụng[/url] Android đơn giản đề dò các ứng dụng khác có sử dụng thông báo và kết cấu quảng cáo đồng thời cho phép người dùng dễ dàng gỡ bỏ những thông báo này.
[center][img]http://android.vn/attachments/13181/[/img][img]http://android.vn/attachments/13182/[/img][img]http://android.vn/attachments/13181/[/img][b][img]http://android.vn/attachments/13182/[/img][/b] [url=http://android.vn/threads/24986/][b]Download Apps[/b][/url][/center]