TÌNH HÌNH LA CẦN NHAP KHOẢNG 1000 SIM VT 10 SO

ĐẦU 096 LIỀN SERI , BAC NAO CO GOI LIST + GIA VAO

MAIL CHO E NHA ngoisao_0683@yahoo.com.vn