[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style12, width: 727, colspan: 3"]BÀN PHÍM LAPTOP - BẢO HÀNH 6 THÁNG[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 2200[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 2300[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 3680[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 4710 ĐEN TRẮNG[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 4736Z / 3810T / 4810T/ 4741/4745[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 5100[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 5517[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 5810T[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER 751 ĐEN TRẮNG[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER D255 TRẮNG[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER D520[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]325,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Acer one[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ACER TM 4320[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS 1005[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]345,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]300,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS A3[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Asus A3V[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS EPC 700 trắng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS F80 cáp thẳng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS F9[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS G50[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS K40[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS K50[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]300,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS K52[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Asus X44/ K42[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím ASUS Z94[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Bluetooth iTon PA-BK03 49-key[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]400,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]360,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím CQ620[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 1014/A840[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 1100/5100[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 11Z[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]345,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]300,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 1310 / 1510[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 1400 1500, INSPiron 1420 1520, XPS M1330 , 1530[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 1425/1427[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 1440[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]465,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]420,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 1470/1570[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 14R[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 1535/1435[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]272,500[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 1545[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 15R[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]277,500[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 1720/1730[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell 1735[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 6400[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL 9300[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL ADAMO 13[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]355,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]310,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL D400[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell D420[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]405,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]360,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL D600 D500 D610[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL D630 không đèn[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell E4300[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell E6400[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL INS 1200/2200[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL Inspiron 1464[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL Inspiron 1564[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL MINI 10[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL MiNi 910[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL N5110[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]345,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]300,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím DELL VOSTRO 1200[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell xps 1340/1640[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Dell XT[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím GATEWAY MT6823[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 2100[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 2530P[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 4310s[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 4410[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 4410s loại có bảng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]325,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 4420s[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]365,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]320,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Hp 4710S[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 6520S, Hp 540[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]265,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]220,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP 6530S[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]220,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP C700[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ20[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ320 , CQ420[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ35[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ40, CQ45[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]265,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]220,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ42[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ50[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ60[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ62[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ70[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP CQ71[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DM1[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Hp DM3[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DM4 -đen/trắng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV2[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV2000/V3000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]220,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV3 - 2000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV3 - 4000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Hp DV3 đồng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV3000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV4[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV4000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV4T đen , đồng , bạc[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV5[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV6[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV6 - 1000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]325,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV7[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV7 - 1000 ĐEN - BẠC[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]325,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]280,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV7 - 4000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP DV9000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP F700[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP G4[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP HDX16[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP HDX18[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]365,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]320,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP M2000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP mini 1000 , mini 700[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP mini 110 , 120[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP mini 210[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP mini 2133[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP NC6400[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP NX 6120 , 6130[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP TX TAPLET TX 1000 đen[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím HP ZV 5000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]220,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím IBM Lenovo SL400[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]660,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]610,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím IBM Lenovo T400s/T410[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]660,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]610,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím IBM X200[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]590,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]550,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím IBM X60/61[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]680,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]630,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO 3000 - Y410, G400, 3000 N100[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]265,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]220,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO B450[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]360,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]320,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO B570[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO G550[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO G560[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO S10[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Lenovo s10 -2(Không có ốc ở phía sau)[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO Y450[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím LENOVO Z460[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Lenovo Z570[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]355,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]310,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím MSI U100[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím P/S Jeway[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]75,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím P/S Mitsumi đỏ[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]75,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím P/S thường Mitsumi[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]89,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]80,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SAMSUNG N120[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SAMSUNG N148 ĐEN[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]345,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]300,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SAMSUNG R428/R467[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]735,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]690,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SAMSUNG R520[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]385,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]340,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY EG[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]430,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]380,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY SB[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]335,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY Sony EB cáp cong , EE đen + trắng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]393,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]350,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY Sony VPC - M[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO EL[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]365,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]320,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN Cw series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]295,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN FE series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]605,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]560,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN FW series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]327,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN FZ series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN N series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]315,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN NR series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]565,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]520,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN NW series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN SR series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN SZ series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]1,035,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]990,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VGN Z series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]985,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]940,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VPC - EA đen + trắng[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]310,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VPC - F[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VPC - S[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONY VAIO VPC - Y[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]375,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]330,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím SONYVAIO VGN TT series[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]925,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]880,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA A10 A15 A20 1400 2400 A25 A50 A55 M30 M35 A1 A1…[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA A200 A205/M200 mau trang[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím Toshiba L40[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]275,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA L500 / l505[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA L640[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]345,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]300,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA M65/P100[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]285,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA NB 200[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]335,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA P200 P205 P300 P305 P305D P300, P305, P305D, L350, L355 L350 L355D , L500 màu bạc[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]270,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]230,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA P200/L500[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]305,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]260,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím TOSHIBA U505[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]327,500[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]290,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím USB Jeway[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]85,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]80,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]BÀN PHÍM USB MINI IBM - 1000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]75,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím USB Newman E3600[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]180,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]160,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]BÀN PHÍM USB SỐ IBM - CHO KẾ TOÁN[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]65,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]60,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím USB thường APPLE K105[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]135,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]130,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím USB thường Deioy[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]110,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]100,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: cms_table_style13"]Bàn phím USB Venr V1160[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]105,000[/TD]
[TD="class: cms_table_style13, align: right"]100,000[/TD]
[/TR]